Põhikiri


1.         Üldsätted

 

1.1.       Eesti      Plastika-    ja      Rekonstruktiivkirurgia   Selts   (edaspidi   “Selts”)     on

             õigusaktidega  lubatud  määral, sõltumatu,   vabatahtlik   mittetulunduslik  isikute

             ühendus.  Seltsi  asukoht  on  Tallinn,  Eesti  vabariik.

 

1.2.       Seltsi   eesmärgiks  eelkõige   on   plastika- ja   rekonstruktiivkirurgide   (edaspidi

             “plastikakirurgide”)          teadmiste          tasemelhoidmine,             plastika-  ja  

             rekonstruktiivkirurgiaalase     teadustöö   arendamine   ja  koordineerimine    ning

             plastikakirurgide   omavahelise   suhtlemise   ja   koostöö   edendamine.       Seltsi

             eesmärgiks   vastavate   võimaluste  olemasolul  on  ka heategevuslik  plastika- ja

             rekonstruktiivkirurgiaga    seotud   teadustegevuse    ning    tervishoiu   toetamine

             avalikes  huvides.

 

1.3.       Oma  eesmärgi  saavutamiseks   Selts:

 

              1.3.1   Koondab  plastikakirurge  ja teisi  isikuid,  kes  oma  tegevusega   võtavad

                         osa Seltsi  eesmärkide  täitmisest;

 

              1.3.2   Korraldab   koosolekuid,   seminare,   konverentse  ja    muid   teaduslikke

                         ning populaarteaduslikke  koosolekuid      ning  üritusi;

 

              1.3.3    Teeb   võrdsetel    alustel    koostööd    teiste      seltsidega,   ühiskondlike

                          organisatsioonidega,  teadusasutustega   ja   kõrgkoolidega    Eestis   ning

                          välismaal;

 

              1.3.4     Koostab  ning   annab  välja  teaduslikke,  populaarteaduslikke   ja  muid

                           teoseid;

 

              1.3.5     Võimalusel       heategevuslikult             toetab           plastika-              ja

                           rekonstruktiivkirurgiaga  seotud teadustegevust  ning  tervishoidu   muul

                           viisil  ja   avalikes   huvides.

 

1.4                  Seltsil  on  muuhulgas  õigus  avada  ja  käsutada  arvet krediidiasutuses, taotleda

kolmandatelt  isikutelt  toetusi,   auhindu, stipendiume  nii  endale,  kui  ka  oma

liikmetele.

 

 

2.         Liikmed

             

2.1       Seltsi      liikmed       jagunevad       tegevliikmeteks,         auliikmeteks               ja

            kirjavahetajaliikmeteks.Seltsi  liikmeteks    võivad   olla    arstid,   kes  tegutsevad

            plastikakirurgidena  või  sellega   seotud  aladel.

 

2.2       Tegevliikme kandidaadil  peab  olema   kahe   Seltsi  tegevliikme   soovitus  Seltsi

            tegevliikmeks  saamise   sobivuse  kohta  ja  lisaks   selline tegevliikme  kandidaat

            peab  olema   Eesti   arstiabi   andmiseks   seaduslikku   õigust   omav  atesteeritud

            arst,  kes kliinilises  töös  peamiselt  tegeleb    plastika-   ja   rekonstruktiivkirurgia

            vastu.

 

2.3       Seltsi   auliikme   ja    kirjavahetajaliikme   kandidaadiks   võib  olla   silmapaistev

            tegutsev   või  endine   plastikakirurg      Eesti    või        välismaal.        Au-        ja

            kirjavahetajaliikmel  ei  ole  Üldkogul   hääleõigust.

 

2.4.      Seltsi  tegevliikmeks     vastuvõtmise      ja    tegevliikme  Seltsist     väljaarvamise

            otsustab  Üldkogu.     Seltsi    juhatusel   on    õigus  otsustada   Seltsi  tegevliikme

            Seltsist   välja   arvamine   juhul,   kui     Seltsi   tegevliige   ei  ole   viimase   kahe

            järjestikuse aasta  jooksul   Seltsi   tegevuses  osalenud  või   ei   ole  viimase kahe

            järjestikuse aasta  kestel  nõuetekohaselt  tasunud liikmemaksu.

 

2.5       Seltsi  auliikmeks   ja   kirjavahetajaliikmeks   vastuvõtmise     ning     auliikme  ja

            kirjavahetajaliikme  Seltsist   väljaarvamise  otsustab   Seltsi   juhatus.

 

2.6       Selts    otsustab    liikmeks    vastuvõtmise    kandidaadi    vastavasisulise  isikliku

            avalduse  põhjal,  mis   esitatakse  Seltsi  juhatusele,  ja   lähtudes   muust  Seltsile

            kättesaadavast, teadaolevast  või   esitatud  informatsioonist.

 

2.7       Selts      otsustab   Seltsi liikme  väljaarvamise  lähtudes   Seltsile   kättesaadavast,

            teadaolevast  või  esitatud informatsioonist.Seltsi  liige astub  Seltsist  välja  Seltsi

            juhatusele  esitatud vastavasisulise  kirjaliku  avalduse  alusel.  Seltsi  liikme välja

            arvamine ega välja astumine Seltsist ei muuda ega   lõpeta   Seltsist  välja  arvatud

            või välja astunud isiku  kuni välja arvamise  hetkeni   või  välja   astumise  hetkeni

            tekkinud, täitmata  või  nõuetekohaselt  täitmata  varalisi  kohustusi  Seltsi ees.

 

2.8       Seltsi  juhatus  korraldab  Seltsi  liikmete  arvestuse.     Esimesel  võimalusel, kuid

            hiljemalt    Seltsi     majandusaasta      esimesel     Seltsi     juhatuse       koosolekul

            kustutakse     Seltsi  liikmete  nimekirjast      Seltsile     esitatud   või  kättesaadava

            informatsiooni kohaselt surnud Seltsi  liikmeks  olnud  isikuid   või muul põhjusel

            Seltsist välja arvatud või välja astunud  isikuid,  kui  Üldkogu  või  Seltsi  juhatuse

            otsusega  ei  määratud  liikme  kustutamist  Seltsi  nimekirjast  viivitamatult.

 

2.9              Seltsi  liikme  Seltsist  väljaarvamise  alused  on :

 

 

 

2.9.1    Seltsi         liikme    suhtes    on    jõustunud     süüdimõistev      kohtuotsus

            kriminaalasjas;           

 

2.9.2    Seltsi  liikmega  õiguspäraselt  ühepoolselt lõpetatakse    tööleping  töötaja

            suhtes  usalduse  kaotamise alusel,     töötaja     vääritu   teo   või     töötaja

            süütegude tõttu;

 

2.9.3    Seltsi  liige   on  oluliselt    rikkunud      kutse-eetika   normi  või   vastavat

            tegevusala  reguleeriva  õigusakti;

 

2.9.4    Seltsi  liige  on  diskrediteerinud  Seltsi  või  selle   liiget  või  teinud   muu

            üldtunnustatud  kõlblusnormidega  oluliselt  vastuolus  oleva teo;

 

2.9.5    Seltsi       liige       ei        ole   viimase järjestikuse aasta   jooksul osalenud              

            Seltsi tegevuses;

 

2.9.6    Seltsi        tegevliige   ei  ole   viimase    kahe    järjestikuse    aasta    kestel

            nõuetekohaselt  tasunud  Seltsi   liikmemaksu;

 

2.9.7    Seltsi liige  ei  vasta Seltsi põhikirjas  sätestatud vastavale   liikmele   ja ka

            vastavale  liikmekandidaadile   esitatavatele  nõuetele.

 

2.10      Seltsist väljaarvamise otsustamine toimub  Üldkogu  või  Seltsi   juhatuse  istungi

             korras  ning  väljaarvamise   kord    sätestatakse    vastavalt   Üldkogu otsuses või

             Seltsi  juhatuse otsuses.

 

3.          Liikmete  õigused   ja   kohustused                      

 

3.1                Seltsi  tegevliikmetel  on  õigus:

 

3.1.1   Võtta  sõna- ja  hääleõigusega  osa  Üldkogu  koosolekust;

3.1.2        Saada  teavet  Seltsi  tegevuse  kohta;

3.1.3        Astuda  Seltsist  välja;

3.1.4        Olla  valitud  Seltsi juhatuse  liikmeks  ja revisjoni  teostavaks isikuks;

 

3.2        Seltsi au- ja  kirjavahetajaliikmel  on  õigus:

 

3.2.1          Võtta  sõnaõigusega  osa  Üldkogu  koosolekust;

3.2.2          Saada  Seltsi  kehtestatud  ulatuses  teavet  Seltsi  tegevuse kohta;

3.2.3          Astuda  Seltsist  välja;

 

3.3        Seltsi  liikmetel  on  kohustus:

 

 

 

          3.3.1   Kaasa   aidata  Seltsi  eesmärkide  elluviimisele.

          3.3.2    Tasuda  liikmemaksu  Üldkogu  poolt  määratud  suuruses  ja korras.

3.3.3          Järgida  Seltsi  põhikirja.

 

3.4.    Au- ja  kirjavahetajaliikmetel  ei  ole   liikmemaksu  tasumise  kohustust.

 

 

4.                 Üldkogu

 

4.1            Seltsi  kõrgeim  organ  on  Seltsi  liikmete  üldkoosolek (käesolevas  põhikirjas  ka

“Üldkogu”).

 

4.2            Üldkogu  pädevusse  kuulub :

 

4.2.1    Seltsi  põhikirja muutmine;

           4.2.2    Seltsi  eesmärgi  täpsustamine  ja   muutmine;

4.2.3        Seltsi  juhatuse  liikmete arvu määramine;

4.2.4        Seltsi juhatuse liikmete valimine;

4.2.5        Seltsi juhatuse  esimehe  ja  aseesimehe  määramine valitud juhatuse  liikmete  seast;

4.2.6        Vastavalt Seltsi  põhikirjale        Seltsi     tegevliikmeks      vastuvõtmine ja

tegevliikme  Seltsist  väljaarvamine;

           4.2.7    Seltsi juhatuse   liikmega     tehingu     tegemise    või   tema   vastu  nõude

                       esitamise  otsustamine ja selles  tehingus  Seltsi  esindaja  määramine;

           4.2.8    Seltsi audiitori  valimine,  kui  õigusaktide  kohaselt  Seltsil      peab  olema

                       audiitor  või  Üldkogu  on otsustatud audiitori valida.

           4.2.9     Seltsi  eelarve   ja  majandusaasta  aruande  kinnitamine;

           4.2.10   Seltsi tegevliikme   poolt   tasumisele   kuuluva   liikmemaksu   suuruse  ja

                        tasumise korra  määramine;

           4.2.11   Vajadusel    revisjoni    või     audiitorkontrolli      määramine      järelvalve

 teostamiseks  Seltsi  juhatuse  tegevuse üle;

           4.2.12   Muude  küsimuste   otsustamine,       mida     ei  ole  õigusakti   või   Seltsi

                        põhikirjaga  antud  Seltsi  juhatuse  pädevusse.

 

4.3      Üldkogu  tuleb  kokku  vähemalt   üks   kord    kalendriaasta  jooksul. Erakorraline

           Üldkogu  kutsutakse  kokku,  kui  Seltsi   juhatus  leiab  selle  vajaliku  olevat   või

           Vähemalt 1/10 liikmeist palub kirjalikult  põhjendatult  Seltsi  juhatusel seda  teha.

 

4.4      Seltsi  juhatus    informeerib  liikmeid  Üldkogust  ja  selle  päevakorrast  hiljemalt

           kaks  nädalat  enne  Üldkogu.

 

4.5      Kui   Seltsi   liige   soovib    mingi   küsimuse   vaatluse    alla    võtmist   järgmisel

           Üldkogul, peab  ta  sellest kirjalikult  teatama  Seltsi  juhatusele  mitte  hiljem   kui

           kakskümmend  päeva  enne  Üldkogu  toimumise   aega.

 

 

 

4.6      Üldkogu võib võtta vastu otsuseid,kui  sellel  osaleb  või  on   esindatud  üle  poole

           Seltsi tegevliikmetest.   Kui  Üldkogul   ei  osale  või  ei ole   esindatud  üle   poole

           Seltsi tegevliikmetest,     kutsub    Seltsi    juhatus   kokku sama  päevakorraga  uue

           Üldkogu  kõige  varem  kolme  nädala  ja  kõige  hiljem  kolme kuu  jooksul.   Uus

           Üldkogu    on   pädev   vastu   võtma   otsuseid   juhul,  kui  sellel osaleb   või    on

           esindatud  vähemalt  üks  kolmandik  Seltsi  tegevliikmetest.

 

4.7      Üldkogust   võivad   hääleõigusega   osa   võtta    kõik   Seltsi  tegevliikmed.    Igal

           tegevliikmel on  üks  isiklik  hääl.    Üldkogul    võib  lihtkirjaliku  volituse   alusel

           osaleda  ja  hääletada  Seltsi  tegevliikme  esindaja.     Esindajaks  võib  olla  ainult

           teine Seltsi  tegevliige.

 

4.8      Üldkogu  otsus  loetakse  vastuvõetuks,    kui   selle    poolt    hääletab   üle    poole

           Üldkogul osalenud Seltsi tegevliikmetest  või  nende  esindajatest,  kui   seadusega

           ei ole  ette nähtud  suurema  häälteenamuse  nõuet.      Seltsi    juhatuse     liikmega

           tehingu  tegemise  või  tema  vastu  nõude  esitamises  Seltsi  esindaja määramisel,

           Seltsi  juhatuse  liikme,  revisjoni  teostava  isiku   ja   audiitori   valimisel loetakse

           Üldkogul  valituks  kandidaat, kes  sai  teistest enam  hääli.

 

5.                Seltsi juhatus

 

5.1      Seltsi tegevust  juhib   ja    Seltsi  esindab  Seltsi  juhatus.     Seltsi   võib   esindada

           õigustoimingutes  Seltsi  juhatuse   esimees   üksinda   või   kaks    muud   juhatuse

           liiget  koos.

 

5.2      Seltsi  juhatuse   liikmed  valitakse  üheks  aastaks.

 

5.3      Seltsi juhatus koosneb  kolmest  kuni  viiest  liikmest vastavalt   Üldkogu otsusele.

 

5.4            Seltsi  vara  käsutatakse  Seltsi  juhatuse  otsuse alusel.

 

5.5            Seltsi juhatus  on otsustusvõimeline,  kui  kohal  on  vähemalt  2/3  Seltsi  juhatuse

liikmetest.Seltsi juhatuse otsus  loetakse  vastu  võetuks,  kui  selle  poolt hääletab

üle   poole   Seltsi    juhatuse  koosolekul  osalenud  juhatuse  liikmetest.      Häälte

võrdsel  jagunemisel  on  otsustavaks  Seltsi   juhatuse  koosoleku  eesistuja (Seltsi

juhatuse esimees, tema puudumisel  - -  aseesimees)  hääl.      Juhatuse  istungid  ja 

otsused protokollitakse  ning  allkirjastatakse  vastavalt  Seltsi  juhatuse    otsusele,

kuid vähemalt  Seltsi  juhatuse  koosoleku  eesistuja  poolt.

 

5.6            Seltsi juhatuse istungid  toimuvad  vastavalt  vajadusele,  kui  mitte  harvemini  kui

üks kord  kvartalis.

 

5.7            Seltsi  juhatus:

 

 

 

5.7.1    Määrab  kindlaks Seltsi  raha  ja   muu  vara   käsutamise   ning eraldamise,

            samuti  Seltsi  poolt  taotluste  vastuvõtmise  ja Seltsi  eelarve    koostamise

                       korra,     korraldab     Seltsi     raamatupidamise   vastavalt   seadusele, teeb

                       õigustoiminguid.

5.7.2        Taotleb  toetusi,  auhindu  ja  stipendiume,  arendab  projektilist  tegevust.

5.7.3        Määrab   kindlaks   Seltsi   pika-   ja   lühiajalise   tegevuse   strateegia ning

taktika,      määratleb    tegevuse     viisid    ja    meetodid   vastavalt   Seltsi

põhikirjalistele  eesmärkidele.

           5.7.4    Informeerib  liikmeid  ja  avalikkust  Seltsi   tegevusest.

 

5.8      Seltsi juhatuse esimees  ja  aseesimees korraldavad   Seltsi  tööd  ja  juhivad  Seltsi

           juhatuse  tegevust.

 

6.                Seltsi  vara

 

6.1      Seltsi  vara   moodustub:

   

            6.1.1   Liikmemaksudest;

            6.1.2   Ühekordsetest  maksetest,      toetustest,     annetustest,        kingitustest    ja

                       sponsorsummadest;

6.1.3   Sihtotstarbelistest  eraldistest;

6.1.4   Sümboolika  ja  trükiste  müügist;

6.1.5   Muudest  allikatest.

 

6.2       Kõik  Seltsile  kuuluvad   rahalised  vahendid  säilitatakse  arvel  krediidiasutuses,

            kui  Üldkogu  ei  otsusta  teisiti.

 

6.3       Seltsi  majandusaasta  algab  1. Jaanuaril  ja   lõpeb  31. Detsembril.

 

7.         Seltsi tegevuse  lõpetamine

    

7.1                Seltsi  lõpetamine  toimub  seaduses  sätestatud  korras.

 

7.2                Seltsi   lõpetamisel,   pärast  võlausaldajate   kõigi   nõuete   rahuldamist  ja  raha

deponeerimist,  antakse  allesjäänud  vara  mõnele teisele samalaadse eesmärgiga

Eestis  tegutsevale  mittetulundusühingule.

 

 

Käesolev  põhikiri  on  kinnitatud  15. Septembril  2000.a.  sõlmitud  asutamislepinguga.